Haberler

Emlak Terimleri Ve Açıklamaları

Emlak Terimleri Ve Açıklamaları
Su, elektrik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin tümüne verilen ad

ADA:
Belirli yollarla çevrili imar planların meydana getirdiği parsellerin üzerindeki bir arada oluşumuna denir.
 
ALTYAPI:
Su, elektrik, kanalizasyon, yol gibi tesislerin tümüne verilen ad.
 
ANAHTAR TESLİM:
Bir yapının tüm gereç ve işçiliğinin yüklenici tarafından karşılanıp, bütünüyle bitirilmiş olarak mal sahibine teslim edilmesini öngören sözleşme şekli.
 
ARAZİ:
Yerleşim alanları ve yapılmış yollar dışında kalan topak parçasına denir.
 
ARSA:
İmar planı kapsamında yer alan kullanım şekli ve yapılaşma düzeni belirlenip tamamlanmış arazi parçalarına denir. Arsaların diğer bir ismi ise imar parseli'dir. 
 
CİNS TASHİHİ:
Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazı niteliğinin değiştirerek, bir başka nitelikteki tapu kütüğünde tescil edilmesine denir. 
 
DAİRE:
Yapılarda aynı çatı altında birden fazla yapılan bölümlerden her birine denir.
 
DEVRE MÜLK:
Belirli devrelerde kişilerce kullanılarak belirli zaman içinde diğer halk sahiplerine devredilen mekana denir.
 
DÖNÜM:
Eni ve boyu kırkar arşın olan eski bir yer ölçüsü, yaklaşık 1000 m2.
 
DUBLEKS:
İki katlı, ikinci katına içten merdivenle çıkılan konut. 
 
EBEVEYN BANYOSU:
Yatak odasında bulunan banyo.
 
EKSPERTİZ:
Bir arsaya veya yapıya belli ölçütlere göre değer biçme işi.
 
EMLAK:
Mülk ve maldan oluşan emlak kelimesi ev, arsa, bağ, bahçe, tarla, ve arazi gibi taşınmayan malların orta adına denir.
 
EMLAK BEYANI:
Şahıs, kurum ve kuruşlarca sahibi olduklarını ispatlayarak bulundukları bölgedeki bağlı oldukları belediyelere makbuz karşılığı verilen belgeye denir.
 
EMSAL:
Bir yapı veya konutun satış ya da kira bedelinin, benzerleriyle karşılaştırılması. 
 
GABARİ:
Yapılacak bir binanın belediyece öngörülen azami yüksekliği.
 
GAYRİMENKUL:
Taşınmaz mal.
 
GECEKONDU:
Hazine arazileri üzerinde izinsiz ve yetkisizce çok kısa sürede yapılan derme çatma kaçak yapılara denir. 
 
GİYDİRME CEPHE:
Çok katlı bir yapıda, döşemelerin önünden geçerek devam eden, bunlara veya kolonlara asılan, taşıyıcı olamayan, çoğu camlı dış duvar. 
 
GÖTÜRÜ:
Bir yapı işinin baştan kararlaştırılan sabit bir tutar karşılığında bir yükleniciye yaptırılması ilkesine dayanan sözleşme türü. 
 
HACİZ:
İhtilaflı işlerden doğan pürüzün çözümü için konulan şerhe denir.
 
HARİTA:
Coğrafya olgularının dağılımını bir plan üzerinde gösteren ölçekli çizimdir.
 
HİSSELİ TAPU:
Birden fazla kişinin sahip olduğu belgeye denir. 
 
İFRAZ:
Tapu kütüğünde kayıtlı bir taşınmazın birden fazla parsel haline getirilmesidir.
 
İMAR AFFI:
Kaçak yapıların ya da imar kurallarına uygun yapılara kaçak eklenmiş bölümlerin aklanması.
 
İMAR DURUMU:
İmar parselinin boyutlarını, sınırını, imar planında kullanım şeklini ve yapılacak yapının teknik şartlarını belirten belgeye denir.
 
İMAR PLANI:
İmar yasasına göre, nüfusu 10.000 i aşmış yerleşmelerde yapılması zorunlu olan fiziksel plan. 
 
İNTİFA HAKKI:
Emlakın iradından faydalanma hakkına denir.
 
İPOTEK:
Alacaktan kalan kısmı için konan şerhe denir.
 
İRTİFAK HAKKI:
İki emlaktan diğerine geçiş hakkı tesisine denir.
 
İSKAN:
Yapılan yapının bitmesi nedeni ile oturulmak için alınan yapı kullanım izine denir.
 
İSTİMLAK:
Kamulaştırma. 
 
İZALE-İ ŞUYU:
Hissedarlar arasında paylaşılmayan emlakın mahkeme yoluyla satışına isteme şekline denir. 
 
KADASTRO:
Her çeşit arazi ve mülklerin, alanını, sınırlarını ve değerlerini belirtip plana bağlama işi.
 
KAT İRTİFAKI:
Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri için, o arsanın maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat, Mülkiyeti Konunu' na göre kurulan irtifak hakkıdır.
 
KAT MÜLKİYETİ:
Tamamlanmış bir yapının kat, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen,depo gibi bölümlerden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanların üzerinde, o taşınmazın maliki veya ortak malikleri tarafından Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre kurulan özel mülkiyet hakkına denir. 
 
KAT KARŞILIĞI ANLAŞMASI:
Taraflar arasında şekil, biçim adet (yüzde ) karşılığı bedel ödemeksizin Tapu Sicil Müdürlüğü'nce senet altına temlik şeklidir.
 
KOORDİNELİ ÇAP:
Kadastro pafta üzerinde ilgili parselin koordinatlarının bulunduğu vesikaya denir.
 
KURU MÜLKİYETİ:
Emlakta hak sahibi olup tasarruf sağlamayan intifa hakkı ile hareket edebilen terime denir. 
 
MERKEZİ ISITMA:
Bir binanın çeşitli bölümlerinin, bir merkezden borularla sevk edilen sıcak su veya buharla, ya da kanallarla sevk edilen sıcak hava ile ısıtılma sistemi.
 
MEVZİİ İMAR PLANI:
Bir bölgeye mahsus olan ve genel olmayan planlanmış bölgeye denir.
 
MİRASIN İNTİKALİ:
Ölen bir kimsenin mal varlığı ile alacak ve borçlarının mirasçılarına geçmesine denir.
 
MÖBLELİ:
İçinde eşyası bulunan daire. 
 
MÜSTAKİL TAPU:
Bir kişinin kendi başına sahip olduğu belgeye denir. 
 
NAZIM PLANI:
Bir kentin haritaları üzerine çizilen ve arazi parçalarının kullanış biçimleri ile başlıca bölge tiplerini belirten, yani kentin gelecekte alacağı biçimi gösteren plan.
 
NİZAM:
Binaların yanyana sıralanış düzeni; ayrık nizamda aralarında toprak parçası vardır; bitişik nizamda duvarları ortaktır. 
 
PAFTA:
Büyük haritayı meydana getiren parçaların her birine denir.
 
PARSEL:
Belli bir amaç için ayrılıp sınırlanmış arazi parçası, bir adanın parçalarından her biri. 
 
RESTORASYON:
Aslını bozmadan onarma.
 
ROPERLİ KROKİ:
İlgili parselin yapılabilmesini sağlayan, gerekli ölçülerin bulunduğu vesikaya denir. 
 
ŞERH:
Tapu kütüğüne geçici mahiyette olmak bazı şahsi hakların kaydedilmesine denir.
 
ŞUFA HAKKI:
Hissedarlar arasında birinin üçüncü şahıslara satışında yürürlüğe girme hakkına denir. 
 
TAPU VE KADASTRO MÜDÜRLÜKLERİ:
Akitli ve akitsiz işlemleri ile arazi, arsa ve binalar üzerinde yapılan değişikleri işleyen, kayda geçen, bunların sicilini tutan devlet dairelerine denir.
 
TAPU SENEDİ:
Bir mülkün kimin olduğunu gösteren resmi belge. 
 
TEDBİR:
Emlak ile olan ihtilafın ve alacaktan doğan ihtilafın çözümü için konan şerhe denir.
 
TEVHİD:
Tapu kütüğünde kayıtlı birden fazla taşınmazın tek bir parsel haline getirilmesidir.
 
TOPLU KONUT:
Sosyal ve fiziksel altyapısıyla birlikte gerçekleştirilen çok sayıda konut birimini anlatmakta kullanılan terim. 
 
VAZİYET PLANI:
Yapıların değişmez röperlere göre arsaya yerleşmelerini belirten üstten görünüş, yerleşme planı.
 
VEKALET:
Kişinin kendi iradesi ile tayin ettiği bir temsil şeklidir.
 
VERASET BEYANI:
Varislerin mahkeme kanalı ile kendilerini ispatlamaları neticesinde menkul ve gayri menkullerini kendi adlarına veya müşterek olarak ilgili daireye beyanda bulunmalarına denir.
 
VERASET İLAMI:
Kanuni varislerin ölenin varisleri olduklarını resmi kayıt evrakları neticesinde kendilerini kanıtlamalı ve ilgili mahkemeden almış oldukları tasdikli belgeye denir. 
 
YIKMA RUHSATI:
Bir yapıyı yıkmak için ililgili belediyeden alınan izin; yıkma izni.